Sürdürülebilir Tarım Hedefleri olarak;


 • Gıda güvenliği ve kalitesi
 • Temiz su ve su tasarrufu
 • Müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir tedarik zinciri
 • İş etiği ve şeffaflık
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti
 • Üretim sürekliliği ve verimi
 • Uluslararası standartlara ve yasalara uyum
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliği ve enerji tasarrufu
 • İklim değişikliği ile mücadele
 • Atık Yönetimi, ayrıştırma ve geri dönüşüm, ilaçlı-gübreli atık suların yönetimi
 • Sera gazı emisyonlarının azaltımı
surdurulebilir tarim

Tekfen Tarım, tarım alanında yerli ve milli değer yaratmak için tarım faaliyetlerinin bütününde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin katkısını önemli bir değer olarak görmektedir.

Tarım sektöründe Türkiye’nin atılımlarını yönlendiren öncü güçlerden biri olmak Tekfen Tarım’ın hedeflerinden biridir.

Kadınların iş gücüne katılımdaki öneminin bilincinde olan Tekfen Tarım üretimin her alanında kadınların yaratttığı katma değere önem vermektedir.

Sürdürülebilir iş hayatında kadın çalışanların daha aktif bir şekilde yer alması için Tekfen Tarım pozitif ayrımcılık yapmaktadır.

Tekfen Tarım kısa, orta, ve uzun vadeli plan ve projelerin odağında sürüdürülebilir tarım ilke yapıtaşları yer almaktadır.

Ülke tarımına sürdürülebilir iş modelleri oluşturacak projelere öncülük etmek amaçlanmaktadır.

İş süreçlerinde yenilikçi yaklaşım ile sürdürülebilirliği ve verimi artırmak hedeflenmektedir.

Suyun “hayat” anlamı bilinci ile üretimlerimizde bitkinin ve toprağın ihtiyacı kadar suyun verilmesini sağlamak üzere Tekfen Tarım su yönetimi bilincini tercih etmektedir.

Beslenme için “Daha İyi Gıda”; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) bu yıl teması olan “Açlığa Son” hedefi altında toplanan alt hedeflerine faaliyetleri içerisinde yer vermeyi hedeflemiştir. Bu amaç ile sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda üretim yelpazemizi her geçen gün genişleterek tarıma ve tarıma dayalı beslenmeye değer katmak amaçlanmıştır.

Gıda güvenliğinin bilinci ile sürdürülebilir gıda eldesi için tarımda yeni ürün çeşitlerinin geliştirilmesi ve pazara sunulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Tarımda ana kaynağımız olan toprağı sürdürülebilir bir gelecek içinde kullanabilmek amacıyla, tarımsal faaliyet öncesi gerekli toprak analizleri yapılarak toprağı çok yormuyoruz. Gübreleme programlarımız yapılan toprak analizlerine göre karar verilmektedir.

Biyoçeşitliliğin korunmasına, zenginleştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkı sağlama hedefi ile hareket etmektedir.

Tekfen Tarım zirai yöneticileri ve danışmanlarıyla yapılan değerlendirmeler ile üretim yeri seçimi ve uygulamaları; doğal tarım kaynaklarını koruyarak, çiftçinin yaşam kalitesine katkı yaparak, gıda-besin güvenliğini sağlayarak ve üretim devamlılığını gözeterek yapılmaktadır.

Tekfen Tarım, ülkemiz tarımsal üretiminin ve istihdamının ilerlemesi ve gelişmesi için ileriye dönük stratejiler belirlemektedir.

Tekfen Tarım; Sürdürülebilir bir gelecek için araştırma geliştirme faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu bilinci ile Ar-Ge Merkezi kurarak geleceğin tarımına yön vermektedir.

Tarımda ileri teknoloji uygulamalarının araştırılarak uygulanması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması Ar Ge amaçlarımızdandır.

Tekfen Tarım ekonomik gelişimini; adil rekabete uygun, şeffaf ve hesap verilebilir yönetim anlayışı ile sürdürmektedir.

İş süreçlerinde sürekliliği ve verimi artırmak için yenilikçi yaklaşımları benimsemekte ve uygulamaktadır.

Üretim süreçlerinde yenilikçi ve modern teknikleri kullanarak hastalıklardan ve virüsten ari bitki ve tohum üretimleri ile sürdürülebilir tarıma katkı sağlamaktadır.

İnsan beslenmesinde temel besin ürünleri içerisinde yer alan “Buğday” bitkisinde moleküler ve klasik ıslah tekniklerini kullanarak yeni, verimli ve kaliteli çeşitlerin elde edilmesi ile ülkemiz ihtiyacına cevap verilmektedir.

Yurtdışına bağımlılığı yüksek olan tohumluk patates üretiminde yüksek teknoloji kullanımı ile yerli ve milli tohum üretiminde ülkemiz tohum sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Tarım alanında yenilikçi ürün ve uygulamaları yaklaşımı ile makinalı hasata uygun susam denemeleri devam etmekte olup, yakın gelecekte ülkemiz çiftçisinin istifadesine sunulacak modern tekniklere uygun verimli, kaliteli ve makinalı hasata uygun susam çeşitleri ile sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Tarım alanında çalışmak, bilgi sahibi olmak ve nitelikli bir istihdam oluşturulması için Tekfen Tarım öğrencilere staj imkanı sağlayarak faaliyet gösterdiği sektörde işin yapılış şeklini ve uygulaması konusunda katkı sağlamaktadır.

Genç nüfusun tarım sektöründeki nitelikli istihadamını artırmak amacıyla genç çalışan nüfusunu artırma hedefi ile ilerlemektedir.

Tekfen Tarım tüm faaliyet merkezlerinde işyeri koşulları ve çalışma şartlarını bir standart oluşturmuş şekilde; beslenme, tıbbi destek, iş sağlığı ve güvenli vb. konularda azami dikkat göstererek faaliyetine devam etmektedir.

Tekfen Tarım’ın fırsat eşitliği politikası tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Bitkilerin yetiştiriciliğinde karbon ve su ayak izinin takibinin önemli olduğu düşünmektedir.

İklim değişikliğinde yaşanan olumsuzluklardan ve azalan yağışlar için yağmur hasadına başlamak gerektiği, yeni yatırımlarda bu konunun göz önüne alınmasına dikkat edilmektedir.

Etkin ve verimli su kullanımı için, üretim alanlarında yeni nesil basınçlı su sistemleri kullanılmasını tercih etmektedir.

Üretim alanlarında ilaçlama ve gübreleme etkin ve uygun miktarda kullanılarak toksisiteyi minimuma indirmek için toprağın ve bitkinin ihtiyacı analiz edilerek uzman nezaretinde uygulamalar yapılmaktadır.

Yetkinlik gerektiren tüm makine ve ekipmanlarla ilgili çalışanların yeterlilikleri sağlanmakta ve yasal zorunluluğu olan belgeler temin edilmektedir.

Çalışanların eğitim ihtiyacı ve talebi pozitif olarak karşılanarak desteklenmektedir.

Tarım ilaçlarının yönetimi, seçimi, satın alınması, depolanması, güvenliği, taşınması, uygulanması ve nakliyesi, ilgili yasal ve teknik gereklilikleri karşılar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde gerçekleşir.

Yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının kullanımını azaltma hedefi ile hareket ederek yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar hedeflemektedir.

Çalışanlar iş güvenliğine uygun koruyucu iş ekipmanları ile çalışır ve gerekli hatırlatıcı uyarıcı levhalar bulunur.